Water

Water is een gemeen goed dat toegankelijk moet zijn voor alle Brusselaars. Dankzij de controle van de waterkwaliteit, de bescherming van de bronnen en de afschaffing van leidingwerk in lood is de kwaliteit van het water dat in Brussel wordt verbruikt, een van de beste in Europa.

In Brussel is het waterbeheer volledig in handen van de overheid. Dat beheer moet gevrijwaard blijven voor de volledige watercyclus (waterwinning, verdeling, riolering en zuivering).

De investeringen die de komende jaren verricht moeten worden (renovatie van het rioolnet, bouw van stormbekkens, verbetering van de waterzuivering) dreigen te leiden tot een prijsstijging. Het Gewest zal controle-instrumenten invoeren en een redelijke planning van de werken vastleggen. Daarenboven zal binnenkort een onafhankelijk controleorgaan voor de waterprijs worden opgericht.

Totaal waterverbruik in het Gewest per jaar: 68 miljoen m³
De Brusselaars verbruiken 99 liter water per persoon en per dag. Dat is minder dan het Europese gemiddelde (105 liter).
Minder dan 3% van het water dat nodig is om de behoeften van het Gewest te dekken, wordt lokaal geproduceerd.
Sinds 2002 is het waterverbruik per inwoner gedaald met 18%, dankzij de preventie van verspilling en een progressieve en solidaire tariefbepaling die behouden zal blijven
98% van het afvalwater in het Brussels Gewest wordt verzameld en behandeld door twee zuiveringsstations.

Tot slot zullen de doelstellingen en maatregelen voor de watersector die vastgelegd zijn in de alliantie Werkgelegenheid – Leefmilieu, voortgezet worden om de watergebonden economische sectoren te ontwikkelen en hoogwaardige banen te scheppen in de sector (ook voor laaggeschoolde arbeiders).