Lucht

Het GDPO stelt verscheidene acties voorop om de luchtvervuiling te verminderen en pleit voornamelijk in de vooropgestelde mobiliteitsstrategie voor het promoten van:

  • De buurtstad en korte afstanden waardoor zo weinig mogelijk gemotoriseerde verplaatsingen uitgevoerd moeten worden
  • Een stimulerende verkeersbelasting
  • Een energiebeleid dat de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen beperkt
  • Een zachte mobiliteit die aanzet tot wandelen en fietsen
  • Ecologisch verantwoord collectief vervoer (hybride en elektrische bussen, metro, tram)

Het Lucht-, Klimaat- en Energieplan heeft tot doel om de uitstoot die afkomstig is van het vervoer (42% van de uitstoot van fijn stof en 69% van de stikfstofoxiden) en van gebouwen (55% van de uitstoot van fijn stof en 25% van de uitstoot van stikstofoxiden) terug te dringen.

Het bepaalt om over het hele Brusselse grondgebied (met uitzondering van de Ring) 'lage emissiezones' in te voeren, naar het voorbeeld van wat al bestaat in vele Europese steden. Dergelijke zones zijn verboden voor de meest vervuilende voertuigen (zowel uit Brussel als daarbuiten) en zijn bedoeld om de luchtkwaliteit voor alle inwoners van Brussel structureel te verbeteren (zie ook hoofdstuk mobiliteit).