Het gewestelijk natuurlijk erfgoed vrijwaren en verbeteren

Het Gewest heeft zich aangesloten bij de doelstelling om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2025 met 30% te verminderen en geeft op die manier uiting aan zijn ambitie om op het vlak van milieubeleid te behoren tot de wereldtop van grootsteden: en dat voor wat betreft water, lucht, geluidshinder, bodem, energie en afvalbeheer.