Het blauwe netwerk

Het blauwe netwerk bestaat uit rivieren, vijvers en vochtige gebieden, maar is onvoldoende zichtbaar in het gewestelijke stadsweefsel. Het is van wezenlijk belang voor Brussel.

Het GPDO bepaalt om:

  • Het hydrografisch net te herstellen om de sociale, landschappelijke en recreatieve functies ervan te herwaarderen en de ecologische rijkdom van deze milieus te ontwikkelen.
  • Overstromingen te bestrijden door het herbenutten van de kwaliteiten van het natuurlijk netwerk (langzame infiltratie van regenwater, opslag en vertraging van de afvloeiing, enz.). De versterking van het blauwe netwerk is erop gericht de onderbroken stukken van de gewestelijke waterlopen (bijvoorbeeld de Geleytsbeek en de Molenbeek) opnieuw met elkaar te verbinden om er een geheel van te maken en ze te laten afvloeien naar de Zenne.